شرکت ساختمانی آژگن برج
مقایسه ی سیستم 1 - دیوار 1 با سیستم های مشابه
قیمت هر متر مربع (ریال)
زمان اجرا
سیستم
2
1
مقایسه دیوار
محاسن :
محاسن
محاسن
معایب :
معایب
معایب
توضیحات :
توضیحات
توضیحات
© Copyright Azhgen Borj - co | Powered By : [ Cybersys ]